- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ช่วยเช็คสัญญาณ wifi
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เช็คสัญญาณที่อาคารเวียงแก้ว เพราะผู้เข้าอบรม นบก. เข้าพัก
สถานที่:
เวียงแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055219390
ผู้แจ้ง:
น.ส.จันทิมา จำปาเป็น
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวียงแก้ว
วันที่:
05/10/2551 12:10:18
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขเรียบร้อย ใช้ได้ตามปรกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/10/2551 09:02:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th