- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอพื้นที่สร้างโอมเพจ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อ.จุมพฏ พงษ์ศักดิ์ศรี ขอพื้นที่จัดสร้างโฮมเพจและขอใช้งานฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย ชื่อว่า idesign.psru.ac.th
สถานที่:
-
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
03/10/2551 11:03:06
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่มข้อมูล hostname ใหม่ใน pibul2 และ ปรับแก้ไข DNS และได้แจ้งกลับไปยังผู้ร้องขอเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/10/2551 11:08:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th