- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมติดไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่้องคอม รองวิชาการ ทางศูนย์คอมแจ้งว่า "เครื่องคอมติดไวรัส ทำให้ติดตั้งบ้างโปรแกรมไม่ได้ และเป็นวินโดว์ปลอมทำให้ Update โปรแกรมไม่ได้Anti virus Symantec ทำงาน Auto update อยู่แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบของคณะดำเนินการต่อ" เนื่องจากทางคณะฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมให้ด้วย
สถานที่:
คณะเกษตรฯ ห้อง กอ.210
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080-210
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
01/11/2553 13:59:24
บันทึกการดำเนินการ:
ลงโปรแกรมใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/11/2553 11:12:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th