- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้ internet ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ที่บ้านพักไม่สามารถเล่น internet ได้ค่ะ อยากรบกวนช่วยตรวจสอบสาย LAN ให้ด้วยค่ะ เพราะเสียบสาย LAN เข้า notebook แล้ว connect ไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
บ้านพักอาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0816320217
ผู้แจ้ง:
อุทัยวรรณ ฉัตรธง
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
30/10/2553 16:17:29
บันทึกการดำเนินการ:
พิสุทธิ์ ดำเนินการ ปัญหาเกิดจาก พอร์ทของ Switch ทีี่จุดเชื่อมต่อใช้งานไม่ได้ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยน Switch ใหม่แล้วและทดสอบแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/11/2553 11:54:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th