- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
net ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตของห้องพยาบาล ตึก ฉ. ใช้งานไม่ได้มา 4 วันแล้วค่ะ
สถานที่:
ห้องพยาบาล อาคาร ฉ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9801
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
01/10/2551 10:18:45
บันทึกการดำเนินการ:
ห้องพยาบาล ตึก ฉ ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้วคับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐนวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/10/2551 09:10:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th