- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
จอคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่ติด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดจอคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล(ผอ.)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267093
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนันทา เพชรพงษ์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
27/10/2553 09:39:57
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหา Boot NTDLS
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/10/2553 13:41:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th