- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องเปิดไม่ติด ขอใช่งานด่วนค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องเปิดไม่ติด จอไม่ขึ้น
สถานที่:
วิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7202
ผู้แจ้ง:
นางญาดา ทองโพธิ์เล็น
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
20/10/2553 09:18:23
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/10/2553 08:41:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th