- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรทัศน์ IPTV เสีย
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
โทรทัศน์ IPTV ไม่สามารถ เปิดได้ เนื่องจาก ระบบไฟไม่เข้า
สถานที่:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสื่อโสตทัสน์ ฯ ชั้น 4 อาคาร 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7119
ผู้แจ้ง:
นายสันติราช อยู่เพชร
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
19/10/2553 10:12:04
บันทึกการดำเนินการ:
tv เสียแจ้ง บริษัท ลานนา ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร เชษฐลักษณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/11/2553 17:27:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th