- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เข้าใช้ internet ไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9313
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุวพัชร ศรีอุดม
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
19/10/2553 08:51:52
บันทึกการดำเนินการ:
ใช้ command line ต่อไปนี้ โดย start, run, cmd, OK พิมพ์ netsh winsock reset catalog แล้ว enter พิมพ์ netsh int ip reset reset.log แล้ว enter แล้ว Reboot เครื่อง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/11/2553 17:29:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th