- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ Internet Explore ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
Internet Explore เข้าใช้งานไม่ได้
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9135
ผู้แจ้ง:
น.ส.จิตตรี จันทร์แย้มสงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
15/10/2553 09:48:40
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ IE
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2553 12:19:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th