- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เว็บไซด์สำนักงานสภาเข้าไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ภายในมหาวิทยาลัยเข้าเว็บไม่ได้ค่ะ แต่ที่อื่นเข้าได้ปกติ ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรค่ะ http://council.psru.ac.th/
สถานที่:
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
14/10/2553 10:29:11
บันทึกการดำเนินการ:
ไฟตก อุปกรณ์ switch ทำให้ทำงานผิดพลาด reload switch ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/10/2553 11:17:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th