- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
net ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ขณะนี้งานทุนฯ กำลังดำเนินการประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านระบบ e-studentloan ให้ทันภายใน 30 ก.ย.51 แต่ สัญญาณ internet มีปัญหาเล่นไม่ได้
สถานที่:
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267056
ผู้แจ้ง:
น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
29/09/2551 12:04:36
บันทึกการดำเนินการ:
สัญญาณ internet ไม่ขัดข้อง ปัญหาเกิดจากเครื่องโน๊ตบุกเชื่อมต่อสัญญาณ wireless ผิดตัว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/09/2551 13:51:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th