- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ห้องจัดการการเรียนรู้ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต/สัญญาณไวเลสได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ห้องจัดการการเรียนรู้ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต/สัญญาณไวเลสได้ พอต่อสายแลนแล้วไม่ได้ IP ทดลองสลับสายแลนที่สวิทช์ตัวอื่นๆ แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7200
ผู้แจ้ง:
นางญาดา ทองโพธิ์เล็น
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
11/10/2553 15:11:35
บันทึกการดำเนินการ:
switch เสียเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/10/2553 14:36:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th