- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แชร์เครื่องปริ้น
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
แชร์เครื่องปริ้น
สถานที่:
งานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
056267059
ผู้แจ้ง:
นางสาวจันทิมา คนศิลป์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
08/10/2553 14:42:30
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแล้ว วันที่ 08/10/2553
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/10/2553 21:34:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th