- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เนต ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ต หอพัก ดุษฎี ส่วนวังจันทน์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
หอพักดุษฎี ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839199456
ผู้แจ้ง:
นายรณชัย หมื่นวงศ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
07/10/2553 18:11:36
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ AP และ Switch ค้าง ดำเนินการรีสตาร์ทแล้วสามารถใช้งานได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/11/2553 09:18:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th