- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีข้อความขึ้นแจ้งมาตลอดเลย
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์มีข้อความขึ้นตลอดเลยค่ะ ไม่สามารถทำงานติดต่อได้นาน ๆ
สถานที่:
งานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267059
ผู้แจ้ง:
น.ส.นิตยา แสงสว่าง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
06/10/2553 13:23:41
บันทึกการดำเนินการ:
ลงโปรแกรมใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/10/2553 16:50:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th