- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หน้าจอดับระหว่างพิมพ์หนังสืออยู่
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ระหว่างพิมพ์งาน word หน้าจอดับไป ลอง start เคร่องใหม่ก็ไม่ทำงาน
สถานที่:
ห้องการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9122
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
04/10/2553 10:24:50
บันทึกการดำเนินการ:
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดำเนินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/10/2553 13:44:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th