- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้/ลงโปรแกรมเครื่องหน้าเคาเตอร์ใหม่ให้ด้วย 1 เครื่อง
สถานที่:
ห้องการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267059
ผู้แจ้ง:
นางสาวกัลนิกา พูลผล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
28/09/2551 10:35:13
บันทึกการดำเนินการ:
ทำการติดตั้งโปรแกรม winrar ให้สำหรับแตกไฟล์ที่โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/09/2551 10:48:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th