- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ หน้าจอเป็นสีดำ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ หน้าจอขึ้นมาเป็นสีดำ ปิดและเปิดเครื่องใหม่ ก็เปิดไม่ได้
สถานที่:
งานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267059
ผู้แจ้ง:
น.ส.นิตยา แสงสว่าง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
04/10/2553 08:41:44
บันทึกการดำเนินการ:
ไฟล์ boot ntdl หาย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/10/2553 09:21:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th