- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้
สถานที่:
ศูนย์ภาษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0865924347
ผู้แจ้ง:
นายพลธิศักดิ์ บวรภักดี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
30/09/2553 14:41:01
บันทึกการดำเนินการ:
link internet ผู้บริการเสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/10/2553 11:10:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th