- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจใช้ไม่ได้เบอร์3200
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจใช้ไม่ได้ เบอร์3200
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267103
ผู้แจ้ง:
นางมาริน จันทรวงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
28/09/2553 16:29:27
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/11/2553 10:53:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th