- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้
สถานที่:
ศูนย์ภาษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0865924347
ผู้แจ้ง:
นายพลธิศักดิ์ บวรภักดี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
28/09/2553 10:53:35
บันทึกการดำเนินการ:
เช็คสายห้องศูย์ถาษา มีการย้ายสายถายใน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/09/2553 11:39:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th