- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมฯไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหอพักใช้งานไม่ได้โดยเปิดเครื่องแล้วเป็นหน้าจอสีน้ำเงินและมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษชฃชึ้น
สถานที่:
สำนักงานหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267005
ผู้แจ้ง:
นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
22/09/2553 09:42:59
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหา Harddisk มี Bad Sector มากกว่า 1500 Bad Sector
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/09/2553 13:12:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th