- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งจุดแลนผนัง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ติดตั้งจุดแลนผนัง เข้าหัว RJ-45 2 จุด
สถานที่:
สถาบันวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7200
ผู้แจ้ง:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
20/09/2553 14:27:04
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์สถาบันวิจัย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2553 14:03:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th