- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรม SPSS
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9251
ผู้แจ้ง:
น.ส.ชัชฎาพันธ์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผน
วันที่:
19/09/2553 08:05:24
บันทึกการดำเนินการ:
ให้คู่มือการติดตั้งและ แนะนำการติดตั้งที่ถูกต้อง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/09/2553 11:43:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th