- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใส่รหัสแล้วใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารหัสใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ศว.107
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
320
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
27/09/2551 11:19:21
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบแล้วสามารถใช้งานได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/09/2551 10:50:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th