- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
up load ข้อมุลไม่ได้คะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถเข้าหน้าต่างล๊อกอิน ของการ up load ได้ คะ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ระบบหรือว่าเป็นที่วินโดว์
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0831622599
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
07/09/2553 16:26:14
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/09/2553 10:37:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th