- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ไม่มีส๊ญญาณเสืยง หมายเลข 4205
สถานที่:
สาขาฟิสิกส์ ห้อง วท.402
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0819736392
ผู้แจ้ง:
นายธนดล ต่ายหัวดง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
07/09/2553 09:26:57
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/09/2553 11:20:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th