- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
web ภายนอกเข้าไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เข้าได้แต่ web มหาวิทยาลัย
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
04/09/2553 10:32:58
บันทึกการดำเนินการ:
ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีปัญหา จึงไม่สามารถให้บริการได้ ขณะนี้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/09/2553 12:37:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th