- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้ง เรื่อง IPTV
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจาก IPTV ในเว็บของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถคลิ๊กดูทีวี (ใช้งานไม่ได้) ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน...ยังไงเช็คดูระบบด้วยนะครับ แจ้งเพื่อทราบ
สถานที่:
คมส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
2104
ผู้แจ้ง:
นายสุรชัย เกตุนิล
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
04/09/2553 10:24:28
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการ Update ie
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/09/2553 10:36:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th