- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณโทรออกไม่ได้(สายนอก)
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
320
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
27/09/2551 10:54:53
บันทึกการดำเนินการ:
ต้องอภัยเนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดูแลระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขคู่สายภายนอกได้ ซึ่งทางศูนย์จะประสานหน่วยไฟฟ้าและโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป 29/09/2008 ได้ประสานหน่วยไฟฟ้าและโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยครับ นายชนิศวรา ชูสนิท ผู้รับผิดชอบ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/09/2551 09:30:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th