- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
anti-virus
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวน ลง แอนตี้ไวรัสให้หน่อยค่ะ
สถานที่:
ห้องธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267090
ผู้แจ้ง:
น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยบุตร
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
31/08/2553 10:09:46
บันทึกการดำเนินการ:
ลงโปรแกรมของศูนย์ไอที
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/08/2553 16:11:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th