- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การ์แลนด์มีปัญหา , วินโดว์เข้าไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ของรองฯพิทักษ์ ไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้ และอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 53 ไฟตก ทำให้เครื่องของรองน็อค (ได้แจ้งให้น้องเก้ กองบริการมาเช็คเบื้องต้นแล้ว)
สถานที่:
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองฯพิทักษ์)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9338,9339
ผู้แจ้ง:
นางสาวปราณี เกษมสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
31/08/2553 09:13:07
บันทึกการดำเนินการ:
ลงWindowsใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/08/2553 16:08:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th