- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wireless ไม่แจก IP Address
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เชื่อมต่อ psru-wifi ไม่แจก IP Address ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
สถานที่:
สำนักวิทยบริการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-216386
ผู้แจ้ง:
นายคม กันชูลี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
31/08/2553 08:46:10
บันทึกการดำเนินการ:
สาย link wifi ขาด แจ้งคุณ คมรับทราบ (คุณคม รับทราบและจะดำเนินการเดินสายใหม่เอง )
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/09/2553 15:11:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th