- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีสัญญาน wireless
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3 ไม่มีสัญญาณ wireless
สถานที่:
หอพักทะแลแก้วนิเวศ 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
087-2583022
ผู้แจ้ง:
นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
27/08/2553 15:32:18
บันทึกการดำเนินการ:
ไม่ได้รับ ip ทำการ reset vdsl link ทดสอบใช้งานได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/09/2553 15:09:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th