- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ศว.403 ดีแล้วค่ะแต่ศว.410ยังใช้ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ห้องศว.403 สายในหมายเลข 4223ใช้ได้แล้วค่ะ แต่หมายเลข 4208 ยังใช้ไม่ได้เลยค่ะ
สถานที่:
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0819624060
ผู้แจ้ง:
น.ส.วันเพ็ญ เพ็ชรจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
24/08/2553 15:25:52
บันทึกการดำเนินการ:
รอเปลี่ยนอุปกรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/11/2553 10:54:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th