- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งโทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในอาคารวิทยสโมสร ห้องศว.403 หมายเลข 4223 และศว.410,413 ใช้หมายเลขเดียวกันคือ 4208 ไม่มีสัญญาณเลยค่ะ จึงใช้ไม่ได้กรุณาตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
สถานที่:
อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0819624060
ผู้แจ้ง:
น.ส.วันเพ็ญ เพ็ชรจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
24/08/2553 10:20:29
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ชำรุดรอเปลี่ยนครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/08/2553 11:06:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th