- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคาระห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช็คอินเตอร์ที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะ เพราะใช้ไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้เลย ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-212-2296
ผู้แจ้ง:
นางสาวปัทมา เจ๊ะมะหมัด
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
23/08/2553 11:35:57
บันทึกการดำเนินการ:
มีการถอดสาย link เข้าห้องออก ทำการต่อสายเข้าswitch
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
วิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/08/2553 15:30:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th