- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ipassport
ประเภทงาน:
ระบบ iPassport
รายละเอียด:
ต้อง reset เครื่อง ipassport เกือบทุกวัน ไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรครับ ไฟที่คณะก็ไม่ตก หรือว่าต้องมีเครื่องสำรองไฟหรือเปล่าครับ
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0896444015
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
24/09/2551 08:45:36
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วโดยได้สั่งให้ server reboot ทุกๆ 6.00 น.
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/09/2551 12:58:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th