- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ครับ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ครับ
สถานที่:
งาน รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4104 - 5
ผู้แจ้ง:
นายสุรชัย เกตุนิล
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
15/08/2553 13:02:46
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบแล้วใช้งานใด้ อาการเสีย icon metwork เป็นเครื่องหมายกากบาท เป็นช่วงเวลาสั้น
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/08/2553 10:59:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th