- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
IPTV NOT RUN
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
..IPTV NOT RUN
สถานที่:
กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055 267089
ผู้แจ้ง:
นางสุนทร ฉิมนาค
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
11/08/2553 14:18:43
บันทึกการดำเนินการ:
เปิด Ports 8500
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/08/2553 09:09:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th