- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้เครื่องเดียว
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ห้องสำนักงานสภา อินเตอร์เน็ตใช้ได้ห้านาทีต้องรีสตาร์ทใหม่ถึงจะเล่นได้ เล่นได้อีกห้านาที ก็เอ๋ออีกค่ะมาด่วนๆ
สถานที่:
สำนักงานสภา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
11/08/2553 10:08:32
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทราบแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/08/2553 09:11:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th