- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้โน๊ตบุ๊คเข้าอินเตอร์เน็ตได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ชั้น 2 ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล ไม่สามารถใช้โน๊ตบุ๊คเข้าอินเตอร์เน็ตได้
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7210
ผู้แจ้ง:
นางจิตรา มีคำ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
09/08/2553 09:42:26
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการติดตั้ง AP เพิ่มจุดเชื่อมต่อ WiFi แล้ว และสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/08/2553 11:24:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th