- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์สงสัยโดนไวรัส ใช้งานพื้นฐานและเข้าอินเตอร์เนตไม่ได้ครับ คล้ายๆฮาร์ดดิสจะมีปัญหารบกวนดูเครื่องให้ด้วยนะครับ
สถานที่:
งาน รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
2104 - 5
ผู้แจ้ง:
นายสุรชัย เกตุนิล
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
09/08/2553 09:17:57
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/08/2553 15:53:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th