- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ ห้อง วท.101 ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้
สถานที่:
อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
320
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
23/09/2551 10:03:31
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการเช็คคู่สายโทรศัพท์ ปัญหาเกิดจากสายโทรศัพท์ภายในชำรุดเนื่องจากหนูกัดและได้ดำเนินการซ่อมแซมสายที่ชำรุดเรียบร้อย ขอขอบคุณ หน่วยงานไฟ้ฟ้าและการสื่อสารที่ช่วยดำเนินการในเรื่องการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/09/2551 14:15:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th