- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wireless
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
wireless ที่อาคารศรีพิบูล ใช้ไม่ได้
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7212
ผู้แจ้ง:
นางสาวกัลนิกา พูลผล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
30/07/2553 09:03:33
บันทึกการดำเนินการ:
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว windows ไม่สมบูรณ์ แนะนำลงโปรแกรมใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/08/2553 14:32:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th