- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งลบข้อมูลค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี http://president.psru.ac.th/ ขอให้ลบข้อมูลเดิมและเปลี่ยน user password ให้ใหม่ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
งพด.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267109
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุวพัชร ศรีอุดม
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
19/07/2553 11:04:01
บันทึกการดำเนินการ:
จะรีบดำเนินการให้นะครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/08/2553 08:45:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th