- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 4207 ชั้น 3 ห้อง ศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์ใช้งานไม่ได้มาเดือนกว่าแล้วค่ะ ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ติดต่อกับบุคคลอื่นยากมาก
สถานที่:
ชั้น 3 ห้อง ศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4300
ผู้แจ้ง:
น.ส.ศิริรัตน์ พันธ์เรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
08/07/2553 08:48:53
บันทึกการดำเนินการ:
ขออภัยที่ดำิเนินการล่าช้า ได้ดำเนินการเช็คคู่สายต้นทางใช้ได้ปกติ ปัญหาเกิดจากคู่สายไปยังปลายทางชำรุด ประสานคณะให้ดำเนินการแจ้งทางสำนักงานเปลี่ยนคู่สาย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/07/2553 10:10:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th