- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมเปิดไม่ติด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมเปิดไม่ติด
สถานที่:
ประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9135
ผู้แจ้ง:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
05/07/2553 10:40:24
บันทึกการดำเนินการ:
เปลี่ยน MB ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/07/2553 10:42:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th