- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ GF MIS มีปัญหา
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส จึงทำให้โปรแกรม GF MIS หาย จึงรบกวนเจ้าหน้าที่ของ IT มาลงโปรแกรมให้ใหม่
สถานที่:
อาคารเวียงแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-261390
ผู้แจ้ง:
น.ส.จันทิมา จำปาเป็น
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวียงแก้ว
วันที่:
03/07/2553 10:16:15
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งผู้ดูแลระบบ GF MIS
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/07/2553 10:37:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th